¿Hablas español? Cesta k poznaniu!

Inštitút jazykovej a
odbornej prípravy

COCEEU Inštitút jazykovej a odbornej prípravy ponúka veľký výber kurzov španielskeho jazyka s úrovňami A0-C1. Poskytujeme služby záujemcom o intenzívne denné kurzy rôznej dĺžky trvania (jeden rok/ semester / šesť týždňov) a aj tým, ktorí uprednostňujú menej intenzívne kurzy.

Kurz španielčiny pozostáva z 5 úrovní rozdelených do troch blokov, ktoré zahŕňajú výučbu ústneho prejavu, gramatiku, čítanie s porozumením, písanie a počúvanie s porozumením.

Naše kurzy španielskeho jazyka sa konajú online prostredníctvom aplikácie GOOGLE

Prihláste sa TU

  Naše kurzy

  UTOROK A ŠTVRTOK

  • Začiatok kurzu: 16.02.2021 
  • Trvanie kurzu: 32 lekcií po 90 minút (4 mesiace)
  • Rozvrh:

  18:30 – 20:00

  • Cena kurzu: 150 €

  V cene kurzu je zahrnutý elektronický študijný materiál a diplom o účasti

  Kapacita plná!

  PONDELOK A PIATOK

  • Začiatok kurzu: 15.02.2021 
  • Trvanie kurzu: 32 lekcií po 90 minút (4 mesiace)
  • Rozvrh:

  18:30 – 20:00

  • Cena kurzu: 150 €

  V cene kurzu je zahrnutý elektronický študijný materiál a diplom o účasti

  Kapacita plná!

  PONDELOK A STREDA

  • Začiatok kurzu: 15.03.2021 
  • Trvanie kurzu: 32 lekcií po 60 minút (4 mesiace)
  • Maximálna kapacita: 5 osôb
  • Rozvrh:

  Pondelok 20:15 – 21:15

  Streda 18:00 – 19:00 

  • Cena kurzu: 150 €

  V cene kurzu je zahrnutý elektronický študijný materiál a diplom o účasti

  Cieľ Inštitútu jazykovej
  a odbornej prípravy

  Zabezpečiť, aby naša spoločnosť mohla efektívne komunikovať v španielskom jazyku a vedieť reagovať v multidisciplinárnych a multikultúrnych prostrediach s globálnou perspektívou, ktorá uznáva a oceňuje kultúrnu rozmanitosť.

  Úrovne a ciele

  Žiadna alebo veľmi malá znalosť cudzieho jazyka, poslucháč sa naučí základnú slovnú zásobu a gramatiku, zoznamuje sa s výslovnosťou, naučí sa odpovedať na bežné osobné otázky (meno, vek,…)

  Poslucháč už ovláda základnú slovnú zásobu a gramatiku, vie vyslovovať slovíčka, pasívne rozumie písanému a hovorenému prejavu týkajúceho sa osobných informácií a základných každodenných situácií (ak hovoriaci rozpráva pomaly, zreteľne a trpezlivo sa vie prispôsobiť), dokáže jednoducho odpovedať na otázky týkajúce sa jeho samého, jeho každodenného života (rodina, záľuby, práca, bývanie a pod.), dokáže používať cudzí jazyk k uspokojeniu základných potrieb (opýtať sa na smer cesty, vie si nakúpiť v potravinách, a pod.), dokáže položiť jednoduché otázky.

  Poslucháč rozumie hovorenému i písanému prejavu v témach, ktoré sa ho týkajú, dokáže na tieto témy rozvíjať dialóg, je schopný sa v bežných situáciách dorozumieť v cudzej zemi, vie hovoriť o svojich zážitkoch a plánoch, vie vysvetliť a zdôvodniť svoje činy a to i písomnou formou, jeho hovorený prejav je plynulejší, písaný prejav komplexnejší (dokáže používať jednoduché súvetia) a slovná zásoba sa prehlbuje a rozvíja.

  Poslucháč rozumie hlavným myšlienkam bežného hovoreného i písaného prejavu obsahujúceho i neznáme výrazy (aj abstraktné témy), je schopný spontánne reagovať pri rozhovore s rodeným hovoriacim, jeho hovorený prejav je plynulejší, vie sa plynule vyjadrovať písomnou formou, vyjadruje a vysvetluje svoj názor na dané problémy, rozlišuje formálny a neformálny jazyk.

  • KONVERZAČNÝ KURZ

  Poslucháč je schopný plynule konverzovať na konkrétne, abstraktné a odborné témy, bez problémov číta a rozumie cudzojazyčným textom ako knihy, noviny a pod., hovorí rýchlo a plynule,  rozlišuje rôzne prízvuky a dialekty, rozumie komplexnejším gramatickým javom, slovným spojeniam, idiomom a sám ich vie použiť. Rozoznáva skrytý význam textu. Jeho výslovnosť sa pomaly približuje výslovnosti rodených hovoriacich, Je schopný napísať súvislý štruktúrovaný text, napr. esej, článok, úvahu a pod. Poslucháč bez problémov rozumie dlhšiemu hovorenému i písanému textu.

  Naša vyučovacia metóda

  Hlavným cieľom je, aby sa naši študenti učili jazyk podobným spôsobom, aký sa naučili ich rodný jazyk, pomocou našej teoreticko-praktickej metódy, ktorá je založená na využití audiovizuálnych zdrojov prvej generácie a výmene nápadov, názorov, skutočných pocitov a skúseností. Naše úrovne majú metódu navrhnutú tak, aby pokryla štyri jazykové schopnosti: hovorenie, písanie, čítanie a porozumenie.

  Spôsob platby

  • Faktúra

  (Poslucháč obdrží elektronickú faktúru, po jej úhrade je oficiálne zapísaný na kurz)

  Názov účtu: The College of Central Europe
  Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
  Čislo účtu: 50 5693 1368
  IBAN: SK86 0900 0000 0050 5693 1368
  BIC/SWIFT: GIBASKBX
  Poznámka: Meno študenta